Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Fullmakt

För att kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar. För att kunna inhämta sådana uppgifter behöver du lämna oss fullmakt enligt nedan.

Härmed befullmäktigas Kollektivavtalsinformation Sverige AB 559185-9052 att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.


Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande.

Uppdaterad: