Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Kostnader och premier

Här kan du se sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. Vad som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2. Du kan också läsa om arbetsgivaravgifter och basbelopp.

Premier

Premier arbetare

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare*   Lön ≤ 511 500 kr/år Lön > 511 500 kr/år
Omställningsförsäkring, AGB och TSL**  0,30 0
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS***  0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
 0,01 0,01
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL  0,15 0
Föräldrapenningtillägg, FPT ***  0 0
Avtalspension SAF-LO    
-pensionspremie****  4,50 30,00
-premiebefrielseförsäkring***  0 0
Total premie  4,96 30,01
 Finansieras av överskott*****  -0,20 0
Total premie som faktureras  4,76 % 30,01 %

 

 

* Procent av bruttolönen.
** Innefattar Avgångsbidrag (AGB) 0,15 % och Omställningsstöd (TSL) 0,15 % plus moms. Premien för hängavtalsföretag är 0,6 %, innefattar Avgångsbidrag (AGB) 0,15 % och Omställningsstöd (TSL) 0,45 % plus moms.
*** Premie betalas inte år 2021 då bolagen inom Afa Försäkring är välkonsoliderade.
**** Premien betalas från och med månaden då arbetaren fyller 24 år och till och med månaden innan 65 år.
***** En premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionsplanen för arbetare). 

 

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension och/eller extra pensionsavsättning. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för arbetare. Du kan läsa mer om premier för deltidspension här.

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Premier tjänstemän ITP 1

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av tjänstepensionen ITP 1. Det finns även företag som enbart har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 1*  Lön ≤ 42 625 kr/mån Lön > 42 625 kr/mån
ITP 1    
-ålderspension** 4,50 30,00
-premiebefrielseförsäkring** 0,13 1,10
-sjukpension*** 0,08 0,40
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL**** ca 0,15 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE***** 0,10 0,10
Totalt 5,01 % 31,65 %

 

* Procent av bruttolönen.
** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
*** Premien 0,08 % betalas på lönedelar upp till 29 750 kr per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,40 % betalas på lönedelar över 29 750 kr per månad upp till 170 500 kr (30 inkomstbasbelopp).
**** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 25-43 kr per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 29 750 kr per månad (7,5 prisbasbelopp).
***** Från och med 1 juli är premien 0,10 %. Premie betalades inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv fram till 30 juni 2021, då TRR är välkonsoliderat. Hängavtalsföretag betalar från och med 1 juli 0,50 %, för perioden 1 januari till 30 juni 2021 0,40 %.

Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

 

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Premier tjänstemän ITP 2

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 om inte företaget tillämpar ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 2*  Lön ≤ 511 500 kr/år Lön 511 500 -
2 046 000 kr/år 
Ålderspension Individuell** Individuell**
ITPK 2,00 2,00
Familjepension - Individuell**
ITP sjukpension*** 0,08 0,40
Premiebefrielseförsäkring (PBF)**** ca 0,11 0,83
Utjämningspremie***** 0,50 0,50
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)****** Ca 0,15 0,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE******* 0,10 0,10
Totalt Individuell Individuell

* Procent av bruttolön.
** Flera faktorer påverkar storleken på premien som bland annat lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
*** Här gäller 7,5 prisbasbelopp (357 000 kr/år).
**** Här ingår även premien för slutbetalning av ITP 2.
***** Finansierar premiemaximering i ITP 2. Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betalautjämningspremien. 
****** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 25-43 kr per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 357 000 kr per år (7,5 prisbasbelopp).
******* Från och med 1 juli är premien 0,10 %. Premie betalades inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv fram till 30 juni 2021, då TRR är välkonsoliderat. Hängavtalsföretag betalar från och med 1 juli 0,50 %, för perioden 1 januari till 30 juni 2021 0,40 %.

Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

 

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 2. Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos Collectum.

Premie för deltidspension och flexpension

Ett flertal kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension/extra pensionsavsättning/flexpension som arbetsgivaren ska avsätta till de anställda. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av.

Komplettering till tjänstepensionen

Den extra premien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdas befintliga avtalspension.

Premiens storlek

Storleken på den kompletterande premien beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av. Fora fakturerar premier för arbetare och Collectum för tjänstemän.

Gäller för arbetare

Den kompletterande premien kan gälla för samtliga arbetare, även de som är under 24 år. Storleken på premien, som beräknas på samma underlag som Avtalspension SAF-LO, varierar för de olika avtalsområdena. Fora fakturerar premien.

Gäller för tjänstemän

För tjänstemän som omfattas av ITP 1 betalas den kompletterande premien från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden före 65 år. För tjänstemän som omfattas av ITP 2 (ITPK) betalas den kompletterande premien till och med månaden före 65 år.

Collectum fakturerar premier som en komplettering till ITP 1 och ITP 2 (ITPK). På fakturan specificeras premien som "Deltidspensionspremie".

Tänk på!

För tjänstemän, som har rätt till ITP-försäkringen men aktivt har avstått från ITP och valt en annan pensionsplan, ska en enskild överenskommelse om de extra premierna för deltidspension eller flexpension göras. Överenskommelsen görs mellan den anställda och arbetsgivaren eller mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Arbetsgivaravgifter 2021

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1955 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). 
  • För anställda födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift. 
  • För anställda födda 1998-2002 är arbetsgivaravgiften 19,73 %. Gäller på lönedelar upp till 25 000 kr per månad. 
  • För anställda födda 2003-2005 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). Gäller på lönedelar upp till 25 000 kr per månad. 
  • För enmansföretag som anställer sin första medarbetare är arbetsgivaravgiften tillfälligt sänkt till 10,21 % (ålderspensionsavgift) de 24 första månaderna av anställningen. Stödet gäller tillfälligt till och med 31 december 2021.

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

 

 

 

Basbelopp

Det finns olika basbelopp; prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige. Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år.

De pensioner och försäkringar som finns både inom de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex/balansindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras försäkringar och pensioner i förhållande till priser och inkomster samt till pensionssystemets finansiella stabilitet.

Basbelopp 2021

Staplade mynt

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Pusselbit

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kronor.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Gem

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2021 är 48 600 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Glödlampa

Nästa års basbelopp

Basbeloppen 2022 är

  • Prisbasbeloppet - 48 300 kronor
  • Inkomstbasbeloppet - 71 000 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 49 300 kronor

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.