Till innehållet

Fördjupning omställningsstöd tjänstemän

Syftet med omställningsförsäkringen är att stötta både den anställda till nytt jobb och arbetsgivaren, när uppsägning måste ske på grund av arbetsbrist. Försäkringen omfattar omställningsstöd och ett ekonomiskt stöd (AGE).

Omställningsorganisationen TRR

TRRs uppgift är att stötta den anställda som blir uppsagd och att underlätta för arbetsgivaren när företaget måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Så snart det är klart vem eller vilka som ska sägas upp bör ansökan skickas in till TRR. Ansökan ska ha inkommit inom två år från avgångstidpunkten för att kunna beviljas.

Omställningsavtalet innehåller två olika typer av stöd från TRR: Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE).

I omställningsavtalet finns också en möjlighet för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom att få TRRs omställningsstöd och inkomstersättning AGE.

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär att uppsagda tjänstemän får en personlig kontaktperson för råd och vägledning genom hela utvecklingsprocessen mot ett nytt jobb, start av företag eller studier. TRR kan även, helt eller delvis, finansiera praktik, kompetenshöjande utbildning eller inskolning och även ge ekonomiskt stöd vid start av företag. För att omfattas av Omställningsstöd måste en tjänsteman ha arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år. Uppsägningen måste vara på grund av arbetsbrist.

Avgångsersättning (AGE)

Riktpunkten för Avgångsersättningen (AGE) är att ge en inkomstnivå – inklusive ersättning från arbetslöshetskassa – på 70 procent av tidigare lön. För att vara berättigad till avgångsersättning ska den uppsagde senast avgångsdagen fyllt 40 år och ha minst fem års sammanhängande anställning i det företag där uppsägningen sker. Arbetstiden ska ha uppgått till minst fem timmar per vecka. Uppsägningen måste vara på grund av arbetsbrist. Tjänstemannen kan även få rätt till AGE när anställningen upphör vid en övertalighetssituation men utan att uppsägning gjorts.

Rätt till Avgångsersättning (AGE) när anställningen upphör utan att uppsägning gjorts förutsätter en överenskommelse mellan företaget och den anställde. Företaget och lokal fackförening ska vara överens om att det finns en övertalighet vid företaget, vilket skall styrkas med skriftlig dokumentation (MBL-protokoll).

Utbetalning av Avgångsersättning

Ålder vid avgångsdagen

Utbetalas i

Ersättningsnivå i % inklusive a-kassa

40 - 44 år

130 dagar

70

45 - 59 år

130 dagar

+ 130 dagar

70

50

60 - 65 år

130 dagar

+ 260 dagar

70

50

För lönen som ligger till grund för AGE ersättningen finns ett tak på 20 inkomstbasbelopp.

Alternativ till omställningsstöd

Istället för det omställningsstöd som ges av TRR kan företaget och den lokala tjänstemannaklubben komma överens om annan lösning. Överväger företaget detta rekommenderar vi att de kontaktar berört arbetsgivareförbund.
Ett alternativ är att företaget beslutar sig för att begära en rabatterad premie till TRR. Det innebär att företaget själv bekostar de åtgärder som behövs vid en eventuell framtida övertalighet, istället för att ta omställningsstödet i anspråk. Rabatten beslutas av TRR Trygghetsrådets styrelse och ska vara minst 0,12 %. Den lokala överenskommelsen ska registreras hos TRR.

Lokalt avtal

En annan möjlighet är att företaget betalar full avgift, men vid en övertalighetssituation kommer överens med lokal fackklubb om en annan omställningsleverantör. Företaget kan då för dessa disponera ett belopp, för närvarande 33 600 kronor (gäller 2021) per övertalig heltidsanställd, istället för att ta TRRs omställningsstöd i anspråk.

Tjänstemannens val av annan leverantör

Om de lokala parterna inte träffar en överenskommelse kan tjänstemannen, efter beslut av TRR, själv förfoga över samma belopp om han vill ha omställningsstöd från annan leverantör.

Rekryteringsservice

Arbetsgivare, som vill anställa nya medarbetare, kan kostnadsfritt få hjälp av TRR Rekryteringsservice.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.