Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

När en anställd jobbar utomlands

De kollektivavtalade försäkringarna gäller oftast när en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning. Den anställda fortsätter också vanligtvis att vara socialförsäkrad i Sverige under den här tiden.

Gör så här!

Så här ska du göra när en anställd ska jobba utomlands

Hur försäkringarna funkar beror på hur länge den anställda ska vara borta och i vilket land hen ska jobba. Följ våra checklistor så får du alla bitar på plats.

Arbetare

När en arbetare ska jobba utomlands i ett land inom EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land inom EU/EES gäller socialförsäkringen i max 2 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba utomlands i max 2 år ska du tillsammans med den anställda anmäla detta till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg. Det gör ni genom att fylla i blankett 6220 som finns att ladda ner hos Försäkringskassan. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens hos Försäkringskassan för utsändningar upp till 5 år.

Om den anställda jobbar utomlands mer än 2 år, och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Fora. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Vi rekommenderar dig att teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

När en arbetare ska jobba utomlands i ett land utanför EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land utanför EU/EES gäller socialförsäkringen vanligtvis max 1 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett även under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba i ett land utanför EU/EES ska du kontakta Försäkringskassan. Be dem om den information och de blanketter du behöver. 

Om den anställda jobbar utomlands mer än 1 år, och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Fora. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Vi rekommenderar dig att teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

Tjänstemän

När en tjänsteman ska jobba utomlands i ett land inom EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land inom EU/EES gäller socialförsäkringen i max 2 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba utomlands i max 2 år ska du tillsammans med den anställda anmäla detta till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg. Det gör ni genom att fylla i blankett 6220 som finns att ladda ner hos Försäkringskassan. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens hos Försäkringskassan för utsändningar upp till 5 år.

Om den anställda jobbar utomlands mer än 2 år, och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Collectum. Genom ITP-planen kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.

När en tjänsteman ska jobba utomlands i ett land utanför EU/EES:

Innan den anställda åker iväg – sätt er ner tillsammans och planera utlandsvistelsen. Om hen ska till ett land utanför EU/EES gäller socialförsäkringen vanligtvis max 1 år. De försäkringar den anställda har genom kollektivavtalet gäller normalt sett även under perioden hen jobbar utomlands. 

Om den anställda ska jobba i ett land utanför EU/EES ska du kontakta Försäkringskassan. Be dem om den information och de blanketter du behöver. 

Om den anställda jobbar utomlands mer än 1 år, och alltså inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, ska du anmäla det till Collectum. Genom ITP-planen kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt ålders- och efterlevandepension.

Teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för den anställda. Den ersätter sjukvårdskostnader om hen skulle behöva sjukvård under utlandsvistelsen.  

Tänk på det här när en anställd ska jobba utomlands

Om den anställda jobbar i ett land inom EU/EES fortsätter hens socialförsäkring gälla i max 2 år. I länder utanför EU/EES gäller försäkringen vanligtvis max 1 år.

Försäkringar enligt kollektivavtalet gäller oftast när en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning.

Om den anställda jobbar utomlands och inte längre omfattas av svensk socialförsäkring ska du göra en anmälan om utlandstjänstgöring till Fora (arbetare) eller Collectum (tjänstemän).

Fördjupning om utlandstjänstgöring

Här beskriver vi hur försäkringar enligt lag och kollektivavtal gäller när en anställd jobbar utomlands för företagets räkning. Vi beskriver också vad som gäller när ett företag inom EU/ESS bedriver verksamhet i Sverige högst 12 månader, så kallad tillfällig verksamhet.

Arbetare

Utlandstjänstgöring arbetare

Vid utlandstjänstgöring fortsätter vanligtvis de kollektivavtalade försäkringarna att gälla enligt kollektivavtalet och försäkringsavtalet med Fora. Den anställda kompenseras för eventuellt bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension genom att arbetsgivaren betalar kompletterande premier till Fora.

Kollektivavtalad pension och försäkring

Arbetsgivarens avtalsförsäkringar gäller i regel även när arbete utförs utomlands på arbetsgivarens uppdrag. Avtalsförsäkringarna fortsätter att gälla även om svensk socialförsäkring inte gäller och kompletterar då i vissa fall även bortfall av sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

Anställda som tjänstgör utomlands och omfattas av avtalsförsäkringarna ska anmälas till Fora om de lämnar svensk socialförsäkring.

När gäller försäkringsskyddet?

 • Med tjänstgöring utomlands avses såväl tjänsteresor som längre utlandsuppdrag.
 • För att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla ska den anställda omedelbart innan utlandstjänstgöringen påbörjas ha omfattats av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring eller ha fullgjort annan utlandstjänstgöring som omfattas av avtalet om social trygghet.

Det här måste också vara uppfyllt:

 • Anställningen ska vara hos svensk arbetsgivare.
 • Utlandstjänstgöringen ska ske på en svensk arbetsgivares uppdrag.

Undantag

I vissa fall kan det vara mindre lämpligt att behålla de svenska avtalsförsäkringarna. Därför kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att den anställda ska undantas från en eller flera kollektivavtalade försäkringar i följande två fall:

 1. Utlandstjänsten avses vara eller har varat mer än sex år.
 2. Den anställda är dubbelanställd, det vill säga har anställning såväl hos svenskt som utländskt företag och har avtal om sociala förmåner med det utländska företaget.

Bortfall av svensk sjukpenning

Vid bortfall av svensk sjukpenning betalar arbetsgivaren en tilläggspremie gällande Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för att denna försäkring ska kompensera bortfallet.

Bortfall av allmän ålders- och efterlevandepension

Arbetsgivaren ska vid bortfall av ålders- och efterlevandepension i Sverige betala kompensation för allmän ålders- och efterlevandepensionsavgift till en tjänstepensionsförsäkring på den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Kompensationen omfattas av samma bestämmelser som gäller för Avtalspension SAF-LO. Kompensation för bortfall av allmän ålders- och efterlevandepension gäller inte för anställd som tjänstgör i EU/EES-land eller i annat land med vilket Sverige ingått en socialförsäkringskonvention.

Läkekostnadsförsäkring

Svenskt Näringsliv rekommenderar berörda arbetsgivare att också teckna en särskild läkekostnadsförsäkring för arbetare som tjänstgör utomlands.

Arbetsgivaren kan i så fall välja mellan att teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller att själv svara för motsvarande förmåner mot tecknande av en garantiförsäkring. 

Läkekostnadsförsäkringen lämnar ersättning i följande fall:

 • för skäliga kostnader i samband med läkar- och sjukhusvård, resekostnader, hemtransport och återresa
 • för tandbehandling vid akut tandvård
 • vid graviditetskontroll och förlossning.

Medföljande make (sambo) och barn omfattas av läkekostnadsförsäkringen om företaget och tjänstemannen kommit överens om att de ska följa med. För kortare resor finns särskilda tjänstereseförsäkringar anpassade till Svenskt Näringsliv och PTK-överenskommelsen. Tjänstereseförsäkringen ingår ofta i företagsförsäkringen. Upplysningar om läkekostnadsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.

person framför dator

Utlandstjänstgöring tjänstemän

Avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring innebär att de svenska avtalsförsäkringarna vanligtvis fortsätter att gälla vid utlandstjänstgöring. Den anställda kompenseras för eventuellt bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension genom ITP-planen.

Kollektivavtalad försäkring och pension

Arbetsgivarens avtalsförsäkringar ITP, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Omställningsavtalet gäller i regel även när arbete utförs utomlands på arbetsgivarens uppdrag. Avtalsförsäkringarna fortsätter att gälla även om svensk socialförsäkring inte gäller och kompletterar då i vissa fall bortfall av sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

Arbetsgivaren ska anmäla utlandstjänstgöring till Collectum.

När gäller försäkringsskyddet?

Med tjänstgöring utomlands avses såväl tjänsteresor som längre utlandsuppdrag.

För att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla ska den anställda omedelbart innan utlandstjänstgöringen påbörjas ha omfattats av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. Den anställda kan också ha fullgjort annan utlandstjänstgöring som omfattas av avtalet om social trygghet.

Det här måste också vara uppfyllt:

 • Anställningen ska vara hos svensk arbetsgivare.
 • Utlandstjänstgöringen ska ske på en svensk arbetsgivares uppdrag.

Undantag

I vissa fall kan det vara mindre lämpligt att behålla de svenska avtalsförsäkringarna. Därför kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att den anställda ska undantas från en eller flera avtalsförsäkringar i följande två fall:

 1. Utlandstjänsten avses vara eller har varat mer än sex år.
 2. Den anställda är dubbelanställd, det vill säga har anställning såväl hos svenskt som utländskt företag och har avtal om sociala förmåner med det utländska företaget.

Läkekostnadsförsäkring

Arbetsgivaren ska svara för att den anställda får skydd enligt särskilda läkekostnadsvillkor. Arbetsgivaren kan välja mellan att teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller att själv svara för motsvarande förmåner mot tecknande av en garantiförsäkring. 

Läkekostnadsförsäkringen lämnar ersättning i följande fall:

 • för skäliga kostnader i samband med läkar- och sjukhusvård, resekostnader, hemtransport och återresa
 • för tandbehandling vid akut tandvård
 • vid graviditetskontroll och förlossning.

Medföljande make (sambo) och barn omfattas av läkekostnadsförsäkringen om företaget och tjänstemannen kommit överens om att de ska följa med. För kortare resor finns särskilda tjänstereseförsäkringar anpassade till Svenskt Näringsliv och PTK-överenskommelsen. Tjänstereseförsäkringen ingår ofta i företagsförsäkringen. Upplysningar om läkekostnadsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.

Sjukpenninggaranti

Om tjänsteman vid sjukdom inte skulle få sjukpenning eller motsvarande i tjänstgöringslandet eller om denne får sjukersättning som understiger svensk sjukpenning ska arbetsgivaren utge utfyllnad upp till nivå som motsvarar svensk sjukpenning. Detta gäller dock inte om tjänstemannen får ersättning från ITP eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Denna bestämmelse har troligen mindre betydelse, eftersom företaget normalt betalar sjuklön. Någon kollektivavtalad skyldighet att utge sjuklön utomlands finns inte.

kvinna

Socialförsäkringen vid utlandstjänstgöring

Varje land beslutar om sina egna försäkringssystem, ersättningsbelopp och avgifter. Det finns inte några gemensamma regler för socialförsäkringar. Inom EU/EES finns däremot en viss samordning för att den som arbetar i olika länder inte ska förlora sina intjänade förmåner. Huvudregeln är att anställda är försäkrade i det land där de arbetar. Sverige har även socialförsäkringskonventioner med ett antal länder utanför EU/EES, så kallade konventionsländer.

Var ska den anställda vara socialförsäkrad?

När en anställd inte längre arbetar i Sverige uppstår frågan om i vilket land personen ska ha sin socialförsäkring. Med detta menas från vilket land personen ska få sin lagliga rätt till olika förmåner, till exempel sjukpenning och föräldrapenning, samt var personen ska tjäna in allmän pension. Det innebär också att i samma land som personen ska vara socialförsäkrad, i samma land ska arbetsgivaren betala sociala avgifter (arbetsgivaravgift). Försäkringskassan är den myndighet som beslutar om detta samt utfärdar intyg.

Huvudregel

Huvudregeln är att en person ska vara socialförsäkrad i det land som personen arbetar. Särskilda regler finns för de tillfällen när en anställd sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i ett annat land, så kallad utsändning.

Arbete inom EU/EES

Varje land beslutar om sina egna försäkringssystem, ersättningsbelopp och avgifter. Det finns inte några gemensamma regler för socialförsäkringar inom EU. Däremot finns en viss samordning för att den som arbetar i olika länder inte ska förlora sina intjänade förmåner. Medborgare i länder inom EU/EES-området och Schweiz omfattas av EU förordning 883/2004 som innehåller fyra viktiga principer.

 • Principen om en lagstiftning

Huvudregeln är att den som arbetar i ett medlemsland ska tillhöra det landets socialförsäkring även om denne är bosatt i ett annat land.

 • Likabehandlingsprincipen

En person som är medborgare i ett EU/EES-land och arbetar i ett annat EU/EES-land ska behandlas som arbetslandets egna medborgare.

 • Sammanläggningsprincipen

När kvalifikationstiden för olika sociala förmåner beräknas ska alla försäkringsperioder i olika EU/EES-länder läggas ihop. Detta innebär att man kan få rätt till sina intjänade förmåner även om man inte har tillräcklig tid i varje enskilt land.     

 • Exportabilitetsprincipen

Förmåner, till exempel pensioner, ska utbetalas från det land där man tjänat in dem, även om man är bosatt i ett annat EU/EES-land.

 

Arbete i ett konventionsland

Sverige har överenskommelser, så kallade socialförsäkringskonventioner med ett antal olika länder. Dessa konventioner samordnar och reglerar ländernas försäkringssystem i olika situationer. Huvudregeln är att en person ska kunna hänvisa till tid i Sverige. Detta kan behövas för att uppnå kvalifikationstider som kan finnas för rätt till ersättning. Sverige har idag socialförsäkringskonventioner med flera olika länder. Med vissa länder endast avtal om sjukvård. Läs mera hos Försäkringskassan

Utsändning

Det finns dock möjlighet att stanna kvar i svensk socialförsäkring i vissa fall. Då betalar arbetsgivaren sociala avgifter (arbetsgivaravgift) i Sverige. Detta gäller om anställningen finns kvar hos den svenska arbetsgivaren och personen är utsänd till ett annat land för att arbeta. För rätt att kvarstå i svensk socialförsäkring gäller generellt att utsändningstiden inte förväntas överstiga 12 månader. Om utsändningen är inom EU/EES eller Schweiz får utsändningstiden inte beräknas överstiga 24 månader. Gäller utsändningen till ett land som Sverige har konvention med, varierar utsändningstiden mellan 12 och 60 månader beroende på land. Om utsändningstiden redan från början beräknas överstiga den godkända utsändningstiden ska den anställda omfattas av arbetslandets lagstiftning från första dagen.

Utsändning inom EU/EES eller Schweiz

Den anställda ska ha med sig ett intyg om tillämplig lagstiftning (A1) vid utsändning. Ansökan görs gemensamt av arbetsgivare och anställd hos Försäkringskassan på blankett 6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg.

Vid kortare utsändningar kvarstår den anställda i svensk socialförsäkring i upp till 24 månader. Möjligheterna till dispens finns vid längre utsändningar.

Vid arbete i flera medlemsländer måste arbetet i bosättningslandet utgöra en väsentlig del, minst 25%, för att den anställda ska kunna kvarstå i bosättningslandets socialförsäkring.

Personer som är anställda i ett medlemsland och egenföretagare i ett annat kan enbart ha socialförsäkring i det land där de får sin huvudsakliga inkomst.

Utsändning till länder utanför EU/EES

Om den anställda är utsänd till ett land utanför EU/EES, med vilket Sverige inte har en socialförsäkringskonvention, kvarstår den anställda i svensk socialförsäkring om utsändningsperioden inte är längre än 12 månader. Om utsändningstiden är mer än 12 månader lämnar den anställda svensk socialförsäkring.

Kontorsbyggnad

Tillfällig verksamhet i Sverige

Med tillfällig verksamhet menas att företaget avser bedriva verksamhet i Sverige i högst 12 månader. Avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK berör företag med säte inom EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige. Företaget ska i kollektivavtal ha förbundit sig att ansluta sig till försäkringarna.

Kollektivavtalade försäkringar

Försäkringsavtal ska tecknas med Fora respektive Collectum från och med kollektivavtalstidpunkten. Utgångspunkten är att alla försäkringar ska tecknas, med vissa undantag:

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) tecknas alltid.
 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare och ITP sjukpension för tjänstemän tecknas inte om arbetsgivare kan visa att den anställda omfattas av socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land.
 • Omställningsförsäkring för arbetare och Omställningsavtal för tjänstemän tecknas inte.

Om avgifter till tjänstepension fortfarande betalas i hemlandet kan arbetare undantas från Avtalspension SAF-LO och tjänstemän undantas från ITP-planen.

Undantag enligt ovan ska sökas hos Fora för arbetare och hos Collectum för tjänstemän.

De företag med säte utanför EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att teckna försäkringarna kan, efter särskild prövning i Försäkringsnämnden hos Fora respektive ITP-nämnden hos Collectum, också undantas enligt ovan. Även utländska företag som är verksamma i Sverige längre tid än tolv månader kan efter särskild prövning medges undantag från försäkringarna.

Vanliga frågor när en anställd ska jobba utomlands

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.